Dr. Heinrich-Tamáska Péter - Nagy Heródes utolsó útja

Nincs mit csodálkozni azon, ha Sztálin divatba jön az oroszok közt. Mintha tirannusok útmutatására, élettörténetük tanulságaira várnánk, hogy végre megtaláljuk lelki békénket. Szép kis átejtés, szinte hiányzik: terrort adományozni a népnek. Jeruzsálemben Nagy Heródes utolsó útját mutatják be egy igazi 21. századi, minden technikát megmozgató kiállitáson az Izrael múzeumban. Heródes király építette a második jeruzsálemi templomot, zsarnok volt s éppoly terrorral tartotta fenn országában a békét, mint nem is oly régen Szaddam Husszein Irakban vagy Muammar el Kadafi Líbiában. Anyja nabateus volt, az apa Idumeából származott, ő maga frissen tért át alattvalói zsidó hitére. Alattvalói nem szerették, de felépítette nekik Caesareát, a római világ akkori legnagyobb kikötőjét, villája - amelyet Augustus császár is megirigyelhetett volna - mesterséges szigetként nyúlt a tengerbe, amfiteátrumot és lóversenypályát építtetetett, s a köznépet a körükben elharapózott vallási őrület ellensúlyozására hozzászoktatta a rómaiak sportőrületéhez. A halál és a fényűzés szeretete kisérte hosszú, majd negyven esztendős uralkodását, amelynek során éppúgy nem bízott szűkebb környezetében és családjában, mint két évezreddel később a grúz diktátor. Három fiát és egy asszonyát ölette meg, de sok kutató a legendák körébe utalná a betlehemi gyerekgyilkosságot, mint ahogy a gonoszt megtestesítő III. Richárd egy autóparkolóban megtalált csontjai is egyre tisztulnak a történészek kutakodásainak köszönhetően. Masadai palotájából Heródes a Holt tengertől a judeai hegyekig egy pillantással tekinthette át a zsidó történelem addigi vonulatait, bár azt aligha sejtette, hogy ez lesz az a pont, ahol a római légiók megsemmisítik majd a zsidó nép ellenállását, s kezdődik a szétszóratás kora.

            A király 25 méter magas mauzóleumának felső részét a múzeumban újra építették, s  a látogatók a jerichói téli palotában történt felravatalozástól  a herodeioni temetésig követhetik a gyászmenet útját. Jónéhány bemutatott tárgy, épületrészlet és szobor megszállt területekről származik: a palesztinok, ahogy illik, már tiltakoztak is.  Egyáltalán, kinek, kiknek a fejedelme volt Nagy Heródes? Jézus Krisztus születésének évében lemészároltatott hatezer farizeust, akik megtagadták neki a hűségeskűt, s célja mindvégig a rómaiak kegyének keresése és Hellász ragyogásának zsidó földre átültetése volt. Haszonelvűségéből következett, hogy igyekezett növelni a zsidóság anyagi jólétét, szerette Alexandria és Róma zsidó bankárait. Ő maga is pénzkölcsönző uzsorás volt, fején koronával.  Elrendelte a betlehemi gyerekgyilkosságot, amikor a napkeleti bölcsektől hírét vette a „zsidók újszülött királyának”, s a mediterrán művészetben alakja a bűnök megtestesítőjeként tűnik fel.

 Az ókor egyik legnagyobb történetírója, a 24 papi rend legelső osztályából származó Josephus Flavius nem szerette. A zsidó háború című munkájában az áll: „Tudom, hogy halálom a zsidóknak örömünnep lesz” – mondta a király. „De majd gondoskodom róla, hogy legyenek, akik meggyászolnak, és fényes temetésem legyen, csak hajtsátok végre következő megbízásomat: Halálom pillanatában a hippodromba zárt férfiakat fogassátok körül katonákkal, és gyilkoltassátok le, hogy egész Judea és minden család akarata ellenére is megsirassa halálomat.” Holttestét valóban úgy vitték végig a sírig, ahogy azt eltervezte, csak a mészárlás maradt el: a lóversenypályán a katonák szabadon engedték a foglyokat. Vonult az egész hadsereg, thrák, gallus, germán zsoldosok és zsidó katonák, utánuk 500 szolga és szabados, utóbbiak vitték a király által annyira szeretett s időnként a szarkofágra loccsantott illatszereket. (Illatszer gyűjteménye gazdagabb volt Kleopátráénál.) „Így vonultak a holttesttel a 200 stadionnyira fekvő Héródionba, ahol az elhunytat végső akarata értelmében eltemették. Így végezte életét Heródes.”

Alakja a magyar folklórba is bevonult, a Heródes-játékként ismert, a Háromkirályok látogatásáról szóló dramatikus játékban. A hagyomány Betlehemben a születési barlang mellett tudott az apró szentek, a meggyilkolt gyermekek sírjairól. A késő középkorban drámai erővel ábrázolták a festők , hogyan ad parancsot Heródes a gyilkosságra, hogy ölik meg a katonák a kisgyermekeket s az anyákat, akik menteni próbálják vagy elsiratják őket. A párhuzam itt is felmerül Sztálinnal: a pártfőtitkár parancsára a KGB elődszervezete gyilkos hajtóvadászatot rendezett a moszkvai utcagyerekekre.